الکتروموتور تک فاز صنعتی تک خازنه آلومینیومی(IP:54)